Rehabilitace - Nestátní zdravotnické zařízení Praha 5

2022

26.9. - 30.9.2022 Alice Čapková DOVOLENÁ

26.9. - 30.9.2022 Kateřina Suchánková DOVOLENÁ


.
14582_1.jpg

Poliklinika Kartouzská 6, budova "B1" přízemí

Mgr. Alice Čapková . . . . 724 090 084

Bc.Kateřina Suchánková 604 869 766

Mgr. Monika Matyášová . . . 777 131 958

Ženské domovy Ostrovského 253/3, 4.patro č.4055

Zabýváme se léčbou bolestí páteře akutních i chronických.

Poúrazová a pooperační fyzioterapie (zlomeniny, distorze, operace).

Prevencí bolestí zad.

Lymfoterapie otoky, lymfedému při onkologickém onemocnění.

Tejpování.
Masáže těhotných i akutní bolestivé stavy v těhotenství.

Edukační činností v oblasti fyzioterapie a ergonomii práce.

Fyzioterapie v domácím prostředí (po operacích, úrazech,...)

Kvalitní ošetření bez předchozích lékařských vyšetření.
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů - (GDPR)
Nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 o Zpracování osobních údajů
I. Správce osobních údajů
Mgr.Alice Čapková IČ 66888727, sídlo Suchý vršek 2107/30, 15800 Praha 13
Alice.capkova@seznam.cz
Bc.Kateřina Suchánková IČ: 06574815, sídlo Svitákova 2728/2, 155 00 Praha 13
Katka.suchankova@volny.cz
Provozovna :Fyzioterapie - Kartouzská 3274/10, Praha 5
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
II. Účely zpracování osobních údajů
Jméno a příjmení, rodné číslo, pohlaví, akademický titul, adresu trvalého bydliště, zdravotní pojišťovnu, telefonní číslo, údaje o zdravotním stavu, údaje o rodinné, osobní a pracovní anamnéze. Sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám. Informování o nabídkách
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem povinnosti vést zdravotní dokumentaci, která vyplývá ze zákona č.372/2011 Sb. o poskytování zdravotních služeb, a z důvodu zákonné povinnosti předávání údajů statistických dat pro ÚZIS ČR, NZIS vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb.
Náš oprávněný zájem na nabízení našich dalších služeb svým stávajícím kientům
IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanovením právních předpisů v konkrétních případech kromě vás být poskytovatel zdravotních sužeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sužbách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažné ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovány po dobu stanovenou vyhláškou č.98/2012 Sb. O zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracované pro další účely uvedené v bodu III. Jsou zpracovány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.
VI. Práva subjektu údajů
Právo vzít souhlas kdykoliv zpět. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů (předání jinému správci na základě vaší žádosti)
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Se stížností se můžete obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (do 72 hodin).
VII. Uložení a likvidace
Dokumentace je vedena v papírově formě. Všechna data budou uchována v ordinaci , Kartouzská 10, Praha 5“ V uzamčené skříni, v uzamčené ordinaci, v zabezpečeném počítači. Data budou uloženy a zpracovány po dobu 5 let. Likvidace těchto údajů se provádí dle platných předpisů za součinnosti zdravotního odboru MHM Prahy


Vstupem a zahájením léčby v naší ordinace udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Nutných pro provoz Nestátního zdravotnického zařízení vyplývajících ze zákonů a příslušných norem.
images.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one